e-booking

ห้องประชุม

ค้นหาห้องว่าง วันที่
ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อห้องประชุม จำนวนที่นั่ง ราคาภายใน ราคาภายนอก ผู้ดูแลประจำห้อง สถานะ ดำเนินการ
1  ห้องประชุมสุ่ยเจีย 25 600 3000  นางสาวกันต์ชญานี

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
2  ห้องฉายภาพยนตร์ 200 - 5000  นางจุริน สุกระ/ นางพรทิพย์ พูนสวัสดิ์

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
3  ห้องประชุมหลานซา 400 1000 5000  พี่แมว

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
4  ห้องประชุมเซอรา 420 2000 10000  นางหมายจิตร์ ทองมา / นางสาวทิพย์วัลย์ พรมญาน / นางสาวญาดา ช่วยสกุล

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
5  ห้องกระจก 50 374 1200  สุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
6  ลานใต้หอประชุมใหญ่ 300 800 4000  นางสุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
7  อาคารประกอบ 2 100 200 1000  นางวีลัด ศรีบุญเอียด

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
8  อาคารประกอบ 1 100 200 1000  นางวีลัด ศรีบุญเอียด

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
9  ห้องประชุมติงเซียง 150 600 3000  นางสาวชนิดาภา จูแซ / นางวาสนา สุวรรณสงเคราะห์ / นางจิตรวีร์ แก้วทอง

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
10  ห้องประชุมมังกีส 150 600 3000  นางโสพิศ ยศศิริ / นางสุวรรณา นุ้ยสุภาพ / นางดนิดา ผลผลา

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
11  ห้องประชุมซาลัค 400 2000 12000  นางสมใจ ศรีม่วง / นางนิเม๊าะ กาเซะ/ นางสาวสุชา ทองชุม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
12  หอประชุมใหญ่ 1000 - 1200 6000 36000  สุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด

หมายเหตุ สามารถค้นหาห้องว่างตามวันที่ได้จากช่องค้นหาด้านบน