e-booking

รายการใช้งานห้องประชุม

เดือน
เลือก

ลำดับ ห้องประชุม หัวข้อ วันที่ใช้งาน ผู้จอง หน่วยงาน สถานะจอง ดำเนินการ
1 หอประชุมเล็ก จัดการเรียนการสอน วันที่ 27 มิ.ย. 2566 (09:00)
ถึง 27 มิ.ย. 2566 (16:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
2 ห้องประชุมเซอรา จัดการเรียนการสอน วันที่ 27 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 27 มิ.ย. 2566 (17:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
3 ห้องประชุมเซอรา จัดการเรียนการสอน วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (09:00)
ถึง 26 มิ.ย. 2566 (17:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
4 ห้องฉายภาพยนตร์ อบรมโครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง วันที่ 25 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 25 มิ.ย. 2566 (17:00)
ธีรกานต์ วิคะบำเพิง งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยที่จองด้วยนะคะ)

รออนุมัติ

รายละเอียด
5 ห้องประชุมเซอรา จัดการเรียนการสอน หลักสูตร กลวิธีและพัฒนาสื่อฯ วันที่ 25 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 25 มิ.ย. 2566 (16:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
6 หอประชุมเล็ก ์NIA วันที่ 24 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 25 มิ.ย. 2566 (16:30)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
7 ห้องประชุมเซอรา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ&พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วันที่ 24 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 24 มิ.ย. 2566 (16:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ ครุศาสตร์

รออนุมัติ

รายละเอียด
8 ห้องฉายภาพยนตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศบป วันที่ 24 มิ.ย. 2566 (08:30)
ถึง 24 มิ.ย. 2566 (12:00)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
9 ห้องประชุมนังกา (ห้องระดับชั้น) พัฒนาทักษะดิจิตัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 25 มิ.ย. 2566 (16:30)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
10 ห้องประชุมมังกีส ดการเรียนการสอน หลักสูตร กลวิธีและพัฒนาสื่อฯ วันที่ 24 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 24 มิ.ย. 2566 (16:30)
เปรมฤดี ไชยแพทย์ งานอาคารสถานที่ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยงานที่จอง)

รออนุมัติ

รายละเอียด
11 ห้องประชุมมังกีส อบรมขับเคลื่อนโครงการสะตอเสด็จน้ำ วันที่ 23 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 23 มิ.ย. 2566 (16:30)
ยุพิณ พรหมมณี คณะวิทยาการจัดการ (อย่าลืมแก้ไขหน่วยที่จองด้วยนะคะ)

รออนุมัติ

รายละเอียด
12 หอประชุมเล็ก กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (08:00)
ถึง 22 มิ.ย. 2566 (12:00)
ยุพิณ พรหมมณี โรงเรียนสาธิต มรย. (อย่าลืมแก้ไขหน่วยที่จองด้วยนะคะ)

รออนุมัติ

รายละเอียด