e-booking

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

เลือกแสดงห้องที่ต้องการ


หมายเหตุ    =ห้องประชุมนังกา (ห้องระดับชั้น)    =ห้องประชุมกานเฉ่า    =หอประชุมเล็ก    =หอประชุมใหญ่    =ห้องประชุมซาลัค    =ห้องประชุมมังกีส    =ห้องประชุมติงเซียง    =อาคารประกอบ 1 (เกษตร)    =อาคารประกอบ 2 (ฝั่งสาธิต)    =ลานใต้หอประชุมใหญ่    =ห้องกระจก (21-101) ฝั่งโรงเรียนสาธิต    =ห้องประชุมเซอรา    =ห้องประชุมหลานซา    =ห้องฉายภาพยนตร์    =ห้องประชุมสุ่ยเจีย    =ห้องกระจก (21-102) ฝั่งวิทยาการจัดการ    =ห้องกระจก (21-103) ฝั่งงานอาคารและพัสดุ    =ห้องกระจก (21-104) ฝั่งศิลปะ    =สวนศิษย์เก่า ข้างหอประชุมใหญ่