e-booking

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

เลือกแสดงห้องที่ต้องการ


หมายเหตุ    =ห้องประชุมนังกา    =ห้องประชุมกานเฉ่า    =ห้องประชุมเวิ่งช่าย    =หอประชุมเล็ก    =หอประชุมใหญ่    =ห้องประชุมซาลัค    =ห้องประชุมมังกีส    =ห้องประชุมติงเซียง    =อาคารประกอบ 1    =อาคารประกอบ 2    =ลานใต้หอประชุมใหญ่    =ห้องกระจก    =ห้องประชุมเซอรา    =ห้องประชุมหลานซา