e-booking

รายการใช้งานห้องประชุม

เดือน
เลือก

ลำดับ ห้องประชุม หัวข้อ วันที่ใช้งาน ผู้จอง หน่วยงาน สถานะจอง ดำเนินการ
1 ห้องประชุมซาลัค จัดกิจกรรมของสภากาชาติ วันที่ 22 ธ.ค. 2564 (08:00)
ถึง 22 ธ.ค. 2564 (16:00)
Fanadia Sa-e สภากาชาติ

อนุมัติ

รายละเอียด
2 อาคารประกอบ 1 อบรมการทำสมุนไพร วันที่ 9 ธ.ค. 2564 (08:00)
ถึง 10 ธ.ค. 2564 (17:00)
ฟานาเดีย สะอิ สถาบันพัฒนาครู

รออนุมัติ

รายละเอียด
3 หอประชุมใหญ่ จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 4 ธ.ค. 2564 (13:00)
ถึง 5 ธ.ค. 2564 (18:00)
Fanadia Sa-e สำนักงานจังหวัดยะลา

อนุมัติ

รายละเอียด