e-booking

ห้องประชุม

ค้นหาห้องว่าง วันที่
ถึงวันที่

ลำดับ ชื่อห้องประชุม จำนวนที่นั่ง ราคาภายใน ราคาภายนอก ผู้ดูแลประจำห้อง สถานะ ดำเนินการ
1  ห้องประชุมหลานซา 150 3000 12000  แมว

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
2  ห้องประชุมเซอรา 200 3000 12000  อ้อย

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
3  ห้องกระจก 50 600 1200  สุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
4  ลานใต้หอประชุมใหญ่ 300 1200 3000  นางสุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
5  อาคารประกอบ 2 100 600 1200  นางวีลัด ศรีบุญเอียด

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
6  อาคารประกอบ 1 100 600 1200  นางวีลัด ศรีบุญเอียด

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
7  ห้องประชุมติงเซียง 150 1200 3000  นางสาว

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
8  ห้องประชุมมังกีส 150 600 3000  แม่บ้านวจก

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
9  ห้องประชุมซาลัค 150 1200 6000  แม่บ้านวจก

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
10  หอประชุมใหญ่ 1000 - 1200 6000 36000  สุมณฑา รัตนอุดม

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
11  หอประชุมเล็ก 800-1000 200 1400  นางวีลัด ศรีบุญเอียด

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด
12  ห้องประชุมเวิ่งช่าย 350 100 1200  นางกันต์ชญานี วารุณี, นายศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์

พร้อมใช้งาน

จอง รายละเอียด

หมายเหตุ สามารถค้นหาห้องว่างตามวันที่ได้จากช่องค้นหาด้านบน